Lista aktualności Lista aktualności

Zaproszenie do udziału w postępowaniu przetargowym na budowę kancelarii podwójnej Leśnictwa Górki i Lędziny

                           Katowice, dnia 06-07-2021 r.

 

Zamawiający:

Państwowe Gospodarstwo Leśne

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice

ul. Kijowska 37B

40-754 Katowice

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ORAZ

UNIEWAŻNIENIE i ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Budowa kancelarii podwójnej SKL2 L. Górki i L. Lędziny

Działając na podstawi art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 24 października 2019r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, iż nie wpłynęła żadna oferta.

          W związku z powyższym, zgodnie z art. 254 pkt 2 w związku z art. 255 pkt 1 ww. ustawy Zamawiający dokonuje zakończenia postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez jego unieważnienie.         

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Katowice

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

,,Budowa kancelarii podwójnej SKL2 L. Górki i L. Lędziny"

Szczegóły dostępne w BIP Nadleśnictwa Katowice https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_katowice/zamowienia_publiczne/pg_202106170336695370373

 

Zgodnie z art. 222.4 Ustawy PZP zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 330 000,00 PLN.