Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

                 Katowice, dnia 28.12.2020

Zn.spr.: Z.270.2.2020. GS

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Katowice  w roku 2021” dla Pakietów I, II, III wybrano najkorzystniejszą ofertę.

UZASADNIENIE

                Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39- 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  z późn. zm.) na „Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Katowice  w roku 2021”.

 Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie przyjętych kryteriów:

  1. Cena – 100 %,

Do upływu terminu składania ofert tj: do dnia 02.12.2020 do godz. 09:00, dla Pakietów I, II, III wpłynęło po jednej ofercie, które zostały wybrane jako najkorzystniejsze oferty  z następującą ilością punktów:

 

Nr

pakietu

Nazwa i adres Wykonawcy:

Punktacja

Kryt. nr. 1

Łączna liczba punktów

I

Konsorcjum Usług

Leśnych Południe

ul.  Kosztowska 122, 41-409 Mysłowice

100,00

100,00

II

Konsorcjum Usług

Leśnych Murcki

ul. Katowicka 189 , 43-100 Tychy

100,00

100,00

III

Konsorcjum Panewniki

ul. Wojska Polskiego 37, 40-669 Katowice

100,00

100,00

 

 

Z poważaniem
Stanisław Jeziorański

Nadleśniczy
 

/dokument podpisany elektronicznie/