Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Katowice, ulica Kijowska 37b, 40-754 Katowice

Do budynku można dostać się od ulicy Kijowskiej 37b. Wejście do siedziby nadleśnictwa znajduje się z prawej strony bramą i furtką

Pojazdy można parkować w wyznaczonych miejscach bezpośrednio przed budynkiem, gdzie znajduje się również, jedno wyznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Do drzwi prowadzi pochylnia umożliwiająca wjazd wózkiem.

Biura w budynku głównym znajdują się na parterze oraz na piętrze. Brak możliwości dostania się na piętro dla osób na wózkach.

Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Drzwi wejściowe, korytarze oraz drzwi do biur posiadają szerokość ponad 90 cm, pozbawione są progów i innych barier.

Budynki nie posiadają szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom słabowidzącym i niewidomym.

Po budynku można się poruszać z psem asystującym.

Pracownicy placówki posługują się językiem polskim, brak wśród nich tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygania i załatwiania spraw preferowane jest ustalanie terminu spotkań telefonicznie: nr 32 25 25 141 bądź mailowo: katowice@katowice.lasy.gov.pl