Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja przyrodniczo-leśna

   Tereny objęte zasięgiem terytorialnym Nadleśnictwa Katowice są niezwykle atrakcyjne do prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa z następujących powodów:

 • obecność dużego ruchu turystycznego wynikającą z położenia Nadleśnictwa,
 • funkcjonowanie kilkuset przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz uczelni wyższych,
 • działalność wielu organizacji ekologicznych,
 • lesistość terenu niewiele niższą (26%) od średniej krajowej
 • dobrą dostępność lasów z uwagi na rozbudowaną sieć dróg leśnych i lokalnych,
 • istniejące parkingi leśne, ośrodki wypoczynkowe i kąpieliska,
 • bogactwo przyrodnicze wynikające ze zróżnicowania geomorfologicznego terenu,
 • obecność 2 rezerwatów przyrody, 2 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych i pomników przyrody,
 • możliwości obserwacji wpływu antropopresji na środowisko przyrodnicze, etapów sukcesji na terenach zdegradowanych
 • stosowanie metod gospodarowania minimalizujących wpływ gospodarki leśnej na terenach zdegradowanych.

Nadleśnictwo prowadzi różne formy edukacji leśnej:

 • zajęcia terenowe z leśnikiem,
 • akcje sprzątania lasu prowadzone wspólnie ze szkołami,
 • spotkania z leśnikiem w szkołach i przedszkolach,
 • konkursy,
 • imprezy okolicznościowe,
 • wystawy.

Z roku na rok liczba uczestników takich zajęć wzrasta. W zeszłym roku w zajęciach uczestniczyło ponad 10 tysięcy osób.