Lista aktualności Lista aktualności

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celach związanych z działalnością PGL LP Nadleśnictwa Katowice

 

Szanowni Państwo.

W ramach naszych starań w celu osiągnięcia zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), a także w celu dostarczenia informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Nadleśnictwo Katowice oraz o przysługujących Państwu z tym związanych prawach, na podstawie art. 13 oraz art. 14 RODO przekazujemy poniżej niezbędne informacje w tym zakresie. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie na określonej w RODO podstawie prawnej, zależnej od tego jakie stosunki łączą nas z Panią /Panem.
1. Administratorem danych osobowych jest PGL LP Nadleśnictwo Katowice z siedzibą w Katowicach ul. Kijowska 37b, 40-754 Katowice, tel./fax. 32 2525141, e-mail: katowice@katowice.lasy.gov.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się kierując korespondencję na adres siedziby administratora, telefonicznie – 32 2525141 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: katowice@katowice.lasy.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu w jakim zostały podane. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a. w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
b. w celu realizacji zawartej umowy (np. sprzedaży drewna, najmu, dzierżawy, innych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c. w celu realizacji złożonej skargi lub wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z Kodeksem postępowania administracyjnego,
d. w celu windykacji roszczeń z tytułu prowadzonej przez administratora działalności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) RODO.
e. w celu rozpatrzenia wpływających spraw i prowadzenia obsługi administracyjnej związanej z działalnością administratora, a także ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, w tym m. in. prowadzenie i wysyłka korespondencji tradycyjnej i mailowej, kontakt telefoniczny itp., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. d) oraz lit. f) RODO.
f. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności:
− zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia, w tym obszarów leśnych objętych monitoringiem oraz przeciwdziałania naruszeniom norm porządku publicznego - na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym),
4. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celu w jakim dane zostały mu przekazane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
− dane pozyskane w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni lub do czasu zakończenia czynności prowadzonych przez odpowiednie organy i instytucje, w zawiązku z zachowanymi naruszającymi przepisy prawa, ujawnionymi w trakcie prowadzonego monitoringu,
− dane pozyskane w związku z realizacją pozostałych celów, w tym rozpatrzenia złożonej skargi lub wniosku będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania, a po tym czasie przez okres wymagany wiążącymi administratora przepisami kancelaryjno-archiwizacyjnymi.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. organy publiczne), a także podmioty współpracujące z administratorem, takie jak inne jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi pocztowe, usługi archiwizacji i obsługi serwisowej. Odbiorcy ci zobowiązani są również do należytej ochrony ujawnionych im danych osobowych. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi w sprawach ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w jakim dane te zostały podane. W przypadku, gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, ich podanie jest obowiązkowe.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach związanych z działalnością Nadleśnictwa Katowice, a także danych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości znajdują się na stronie biuletynu informacji publicznej https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-katowice.