Lista aktualności Lista aktualności

Zarządzenie nr 11/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Katowice z dnia 19 maja2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z obiektów rekreacyjnowypoczynkowych znajdujących się na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Katowice

Zarządzenie nr 11/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Katowice z dnia 19 maja2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych znajdujących się na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Katowice (ZG.715.5.2022.AS)

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1275) oraz § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe zarządzam, co następuje:

§ 1 Wprowadzam do stosowania regulaminy korzystania z obiektów rekreacyjnoturystycznych na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwie Katowice:

1 . Regulamin korzystania z miejsca biwakowego, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

2. Regulamin korzystania z Miejsc Postoju Pojazdów, stanowiący Załącznik nr 2 do Zarządzenia.

3. Regulamin korzystania z miejsc odpoczynku stanowiący Załącznik nr 3 do Zarządzenia.

4. Regulamin korzystania z tras konnych, stanowiący Załącznik nr 4 do Zarządzenia.

5. Regulamin korzystania ze ścieżek edukacyjnych, stanowiący Załącznik nr 5 do Zarządzenia.

§ 2 Nadleśniczy na gruntach będących w zarządzie Nadleśnictwa Katowice może okresowo wyłączyć z korzystania określone obszary. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.