Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Katowice, sporządzany został  przez  przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL) Oddział w Krakowie na okres gospodarczy od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2019r. Plan po przeprowadzonych konsultacjach z udziałem społeczeństwa został zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska z dnia 6 kwietnia 2011r.

Przygotowanie planu poprzedziła inwentaryzacja i ocena stanu lasu.Oceniono strukturę, budowę, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględniono cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy naszego regionu.

Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:

  • opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
  • analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
  • program ochrony przyrody,
  • określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).

Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.