Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Katowice dzisiaj przeważają siedliska lasowe. Jeszcze 40 lat temu znacznie większy był udział borów. Średni wiek lasów na naszym terenie to 59 lat, a przeciętna zasobność przekracza 200 m sześc./ha.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Wszystkie obwody łowieckie położone w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Katowice są dzierżawione przez koła łowieckie, które prowadzą gospodarkę łowiecką.

Ochrona przyrody

Przyroda tego terenu od wielu dziesięcioleci podlega szkodliwym wpływom działalności człowieka. Eksploatacja węgla kamiennego, zanieczyszczenia z pobliskich zakładów przemysłowych, a do 2 wojny światowej również wypas kóz i świń odcisnęły swoje piętno. Jednak tutaj potęga drzew zwyciężyła, a z nią cały skomplikowany ekosystem, który oczywiście podlega ciągłym zmianom, lecz jednak nadal trwa.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa zajmują ok. 8,9% całkowitej powierzchni lasów w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa.