Użytki ekologiczne

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa ma na celu zabezpieczenie dziko występujących roślin i zwierząt, a w szczególności gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem, jak też zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. Występujące na obszarze Nadleśnictwa Katowice gatunki chronionych i rzadkich grzybów, porostów, mszaków i roślin naczyniowych oraz zwierząt stanowią bogatą listę.

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to forma ochrony indywidualnej, która zgodnie z “Ustawą o ochronie przyrody” obejmuje pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów.

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Przyroda tego terenu od wielu dziesięcioleci podlega szkodliwym wpływom działalności człowieka. Eksploatacja węgla kamiennego, zanieczyszczenia z pobliskich zakładów przemysłowych, a do 2 wojny światowej również wypas kóz i świń odcisnęły swoje piętno. Jednak tutaj potęga drzew zwyciężyła, a z nią cały skomplikowany ekosystem, który oczywiście podlega ciągłym zmianom, lecz jednak nadal trwa.