Wydawca treści Wydawca treści

Użytki Ekologiczne

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Na obszarze Nadleśnictwa Katowice znajdują się dwa użytki ekologiczne:

„Płone Bagno" - Utworzony Rozporządzeniem nr 23/2002 Wojewody Śląskiego z 29.05.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 39/02, poz. 1358), położony w oddz. 194a, 171i, 193d (leśnictwo Lędziny) o łącznej powierzchni 4,22 ha. Obszar ten obejmuje torfowisko wysokie z fragmentami boru wilgotnego i bagiennego, wraz ze stanowiskami roślin chronionych i rzadkich takich jak: bagno zwyczajne, borówka bagienna, żurawina błotna, wełnianka pochwowata.

„Bażantarnia" - Uznany Uchwałą Nr 283/97 Rady Miejskiej Siemianowic Śląskich z dnia 27 lutego 1997 r. jako użytek ekologiczny,. Teren na obszarze m. Siemianowice Śląskie o łącznej powierzchni 39,32 ha, w tym w zarządzie Lasów Państwowych 37,88 ha tj. oddz. 260 Leśnictwa Muchowiec, Obrębu Murcki. Jest to odrębny kompleks leśny położony w sąsiedztwie wodnych użytków ekologicznych oraz pola golfowego. Jego obszar był częścią dawnej posiadłości Donnesmarcka. Znajdowała się tam wówczas hodowla bażantów. Jest to jedyny wykryty kompleks leśny w pobliżu miasta Siemianowic Śląskich o wyjątkowym znaczeniu rekreacyjnym dla jego mieszkańców.