Wydawca treści Wydawca treści

Źródła Kłodnicy

„Źródła Kłodnicy” to teren na obszarze miasta Katowice o łącznej powierzchni 98,26 ha obejmujący oddziały 25-28 Leśnictwa Muchowiec obrębu Murcki, mający na celu zapewnienie ochrony obszaru źródliskowego rzeki Kłodnicy wraz z występującą tam fauną i florą. Utworzony Uchwałą nr LIII/718/2002 Rady Miejskiej Katowic z dn. 23.09.2002 r.

Najcenniejszymi wartościami omawianego obszaru z przyrodniczego punktu widzenia są: hydrologiczna i gospodarcza funkcja źródeł jako zasobu wodnego, rodzime drzewostany ze 120-130 letnią olchą czarną, chronione i rzadkie gatunki roślin: czosnek niedźwiedzi, wawrzynek wilcze łyko, kopytnik pospolity, zimowit jesienny, ciemiężyca zielona, oraz chronione i rzadkie gatunki zwierząt, wśród których szczególną uwagę, ze względu na charakter użytku, należy zwrócić na płazy: ropuchę, traszkę zwyczajną, rzekotkę drzewną.