Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa Katowice

Nadleśnictwo Katowice w znacznej części położone jest na obszarze Metropolii Silesia. Lasy te, pomimo usytuowania w największej aglomeracji przemysłowej Polski, charakteryzują się dużą różnorodnością i bogactwem,

Nadleśnictwo Katowice w znacznej części położone jest na obszarze Metropolii Silesia. Lasy te, pomimo usytuowania w największej aglomeracji przemysłowej Polski, charakteryzują się dużą różnorodnością i bogactwem,

    Lasy Nadleśnictwa Katowice położone są w Województwie Śląskim na terenie 14 gmin (11 powiatów) - Katowic, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Zabrza, Tychów, Chorzowa, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic, Mikołowa, Lędzin, Imielina, Chełmu Śląskiego, Bierunia i Gierałtowic. Oprócz wymienionych 14 gmin, które obejmują grunty w zarządzie Nadleśnictwa Katowice, w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa występują jeszcze 3 gminy - M. Czeladź, M. Sosnowiec i M. Świętochłowice - nie ma tam jednak gruntów zarządzanych przez nadleśnictwo.

    Zasięg terytorialny Nadleśnictwa obejmuje 625,28km², tj. 0,2% powierzchni kraju, a na terenie tym mieszka ponad 2mln ludzi – tj. 5% ludności Polski. Gdyby powierzchnia lasów była proporcjonalna do liczby zamieszkującej na naszym terenie ludności, wynosiłaby 450 tys.ha (5% pow. lasów polskich). Powierzchnia ogólna gruntów znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa wynosi ponad 14 534,11 ha. Średnio na jednego mieszkańca przypada 10m² lasu – tj. 20-krotnie mniej aniżeli w kraju. Gęstość zaludnienia w tym rejonie wynosi 1 500 osób na 1km2, przy średniej wojewódzkiej 600 i krajowej 122 osób na 1km2. Lesistość, pomimo bardzo silnego zurbanizowania regionu, jest zbliżona do średniej krajowej i wynosi 26%.

    Większość lasów, ze względu na położenie w strefach uszkodzeń przemysłowych i w granicach dużych miast, zaliczona jest do kategorii lasów ochronnych.

    Ciekawostka: Czy wiesz, że Katowice są jednym z najbardziej zalesionych miast w Polsce – ich lesistość wynosi ponad 42% (!!!).