Aktualności Aktualności

Powrót

Zakup lasów i gruntów do zalesienia

Zakup lasów i gruntów do zalesienia

 

OGŁOSZENIE

 

zakup lasów i gruntów do zalesienia

 

Nadleśnictwo Katowice informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa.

Lasy lub grunty przeznaczone do zalesienia (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, gdy grunty te zostały przeznaczone do zalesienia w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) mogą być nabyte w szczególności:

 • bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Nadleśnictwa Katowice,
 • zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości,
 • regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Oferowane do sprzedaży grunty powinny:

 • być własnością lub współwłasnością sprzedającego (w przypadku współwłasności ofertę muszą złożyć wspólnie wszyscy współwłaściciele),
 • mieć założoną księgę wieczystą,
 • być nieobciążone na rzecz osób trzecich,
 • nie być przedmiotem sporów granicznych.

Właścicieli gruntów zainteresowanych zbyciem nieruchomości prosimy o złożenie stosownego wniosku. Na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy sprawdź czy Twoja nieruchomość leży w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Katowice.

W dalszej kolejności Nadleśnictwo rozpatruje wniosek analizując formalnoprawne aspekty możliwości nabycia gruntu. Oceniamy też celowość nabycia nieruchomości w kontekście przydatności gruntu dla nadleśnictwa dla prowadzenia gospodarki leśnej. Powyższą ocenę wykonamy w oparciu o dane z wniosku.

Wnioski pisemne dotyczące przeznaczonych do sprzedaży działek należy przesłać do Nadleśnictwa Katowice pocztą na adres:

Nadleśnictwo Katowice

ul. Kijowska 37B

40-754 Katowice

 lub pocztą elektroniczną na adres: katowice@katowice.lasy.gov.pl

Oferta sprzedaży musi zawierać:

 • informację o numerach ewidencyjnych działek,
 • informację o numerze księgi wieczystej,
 • mapę poglądową

Jeśli zajdzie taka potrzeba wezwiemy  do uzupełnienie dokumentacji przez właściciela. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku do dalszego procedowania potrzebne będą :

 • aktualny wypis z ewidencji gruntów,
 • aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • aktualne zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • złożenie oświadczenia o pokryciu kosztów sporządzenia wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego w razie wycofania się zbywcy z transakcji po zleceniu tej wyceny przez Nadleśnictwo.

Nabycie nieruchomości może dojść  do skutku po uzyskaniu przez Nadleśniczego  zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. W dalszej kolejności Nadleśnictwo zleca wycenę nieruchomości – cena nabycia nie może być wyższa niż  wartość wynikająca z wyceny.

Po uzgodnieniu ceny sprzedaży następuje finalizacja transakcji u notariusza.

Koszty notarialne pokrywa sprzedający.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32/252-51-41 wew. *334.

 


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Mapa lasów

Mapa lasów